ПРИНЦИПИ НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ

ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ДОВЕРБАТА СЕ МНОГУ ВАЖНИ

ПРИНЦИПИ НА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ

Принципи на деловното работење на марката SEAT. Сообразност во принцип не значи ништо друго од тоа да се задржат правилата. Во општ економски контекст под сообразност се подразбираат сите стандарди со кои се соочуваат претпријатијата за да се утврди, дека вработените и членовите на организациите остануваат отворени во поглед на законските потреби и забрани, внатрешните правила, само одредените поими за вредност и објаснувања.

Марката на SEAT како составен дел од концернот на Volkswagen се смета за чесно, искрено и претпријатие кое се води според законите. Ние убедуваме, дека постојаниот економски успех може да се осигура, само доколку се следат правилата.

Од оваа причина марката на SEAT не само што се гради врз законски, туку исто и врз интерни одредби. Исто така и произволните обврски и етичките принципи ги сметаме за интегрален составен дел на културата на нашето претпријатие и како водиш, според кој можеме да носиме одлуки.

Овие обврски, интерни правила и етички принципи се вбројуваат во нашите деловни принципи. Тие се патоказ за нашите вработени и деловни партнери, кои ги опфаќаат значајните основни принципи на нашето раководење и ни помагаат во оценувањето на правните и етичките предизвици во секојдневното работење.