Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
Усогласеност

Кодекс на однесување

Начела на однесување на марката SEAT.

економски концепт, под Усогласеност се подразбираат сите мерки, кои ги донесува компанијата за да гарантира дека вработените и членовите на службените органи се однесуваат соодветно во поглед на законските прописи и забрани, интерните правила, одредените претстави за вредности и изјавите до јавноста.

Марката SEAT, како составен дел на Концернот Volkswagen, се залага за внимателен, искрен и правилен однос во деловното секојдневие. Ние сме убедени дека одржливиот економски развој може да се обезбеди само ако се следат и почитуваат правилата и стандардите.

Од таа причина, марката SEAT се придржува не само кон законските туку и кон интерните одредби. Исто така и доброволните постоечки обврски и етички начела ги гледаме како интегрален составен дел на нашата култура на компанијата и како водилка, со помош на која ги донесуваме нашите одлуки.

Овие обврски, интерни регулативи и етички принципи се силно втемелени во нашите начела на однесување. Тие се првиот показател за нашите вработени и деловни партнери, кои ги опфаќаат суштинските основни принципи на нашето делување и ни помагаат во совладувањето на законските и етичките предизвици со секојдневното работење.

Начела на однесување на марката SEAT: