Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
СООБРАЗНОСТ

КАНАЛИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НЕРЕГУЛАРНОСТИ

Марката на SEAT се обврзува на принципи на деловното работење. Притоа се обврзуваме на националното и интернационалното законодавство исто како и на интерните одредби на здружението, како концернот на Volkswagen.

Затоа што покрај тоа сме убедени, дека транспарентноста и довербата се елементарни за долгорочен и континуиран успех на претпријатието, на нашите вработени, деловни партнери и заинтересирани трети лица на располагање им го ставаме нашиот Водич против корупција на германски и англиски јазик, како и следниот канал за пријавување на нерегуларности:

Оваа адреса се надгледува од службата за интерна контрола - како инструмент за да се пријават корупција, други нерегуларности или непочитување на законите, нашите основни принципи на деловно работење или правила на претпријатието.

Службата за внатрешна ревизија врши независно и објективно оценување, притоа на секој кој ќе пријави нерегуларност му се нуди максимална доверба.

Информации за заштита на податоци: Вашите лични податоци се меморираат од страна на SEAT, S.A., за да можат да се обработат Вашите поплаки.