Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи
РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ

РЕЦИКЛИРАЊЕ

Суровите материјали и енергијата на земјата се достапни само ограничено. Затоа Вашиот штедлив придонес е јасна цел на  SEAT. Обемното управување со околината гради три столбови: почнувајќи од производството на SEAT преку оптимирање во австриските сервисни претпријатија на SEAT, до правилно рециклирање на стари возила и делови.

Производство кое е еколошки погодно и конструкција која може да се рециклира

РЕЦИКЛИРАЊЕ

Во техничкиот центар на SEAT на еколошките аспекти се внимава веќе во почетната фаза на дизајнот и создавањето:

 

 * претпочитано користење на материјали кои можат повторно да се користат

 * користење на материи кои се штетни за околината ќе се избегнува каде и кога што може

 * користење на сурови материјали, кои најмалку делумно се составени од рециклиран материјал (на пр. простирки за изолација од конфекциски преостанат материјал од волнени влакна

 * еколошки производствени процеси, кои се економични и технички можни

 * сознанијата од испитувања за демонтажа постојано влијаат во новите проекти за возила, за да се подобрат карактеристиките на рециклирањето и демонтажата на новите модели.

Притоа не се работи само исполнување на законските норми, цел е производството да биде еколошко колку што може и понатаму да се подобрува конструкцијата за користење која може да се рециклира во поглед на комфорот, безбедноста, употребата и издувните гасови, и покрај зголемената побарувачка на нови возила.

 

 

Целосното поцинкувани каросерии со долгогодишна гаранција за 'рѓосување го зголемуваат животниот век на возилото и ги зачувуваат ресурсите. Исто како користењето на цврстите лимени делови за намалување на тежината и целната употреба на лакови врз база на вода.

 

Внимателно користење на ресурси

ПОВТОРНО РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СОСТАВНИ ДЕЛОВИ

Повторното процесирање на користени делови и агрегати (мотори, менувачи) претставува дополнителен придонес за внимателно користење на предвидените ресурси.

 

Истовремено со тоа можно е да се нудат поволни делови за замена за поправка на Вашиот SEAT.

ЕКОЛОШКИ ПРИФАТЛИВО ТРЕТИРАЊЕ НА СТАРИ ВОЗИЛА

НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПАД

За оптимално и еколошко третирање на стари возила, во Австрија SEAT изгради мрежа од претпријатија за рециклирање. Со тоа покрај законските одредби, исто така се исполнуваат и високите барања во поглед на квалитетот и довербата. За поедноставување на третирањето и демонтажата на стари возила на SEAT заедно со други производители се создаде информациска база на податоци.

 

Класичниот ланец на рециклирање на стари возила се состои од отстранување на течности ("сушење"), демонтажа, ситнење и рециклирање на делови односно материјали кои можат повторно да се користат.

 

 

SEAT со дилерите на SEAT и сервисните работилници на SEAT раководи преку екстензивна мрежа за примање назад на стари возила:

НАША ПОНУДА

ПРИМАЊЕ НАЗАД НА СТАРИ ВОЗИЛА

Сите австриски претпријатија на SEAT бесплатно ќе го земат назад Вашиот стар SEAT, доколку возилото е целосно и не недостигаат значајни составни делови како мотор, катализатор или каросерија или се додадени отпадоци од старо возило.