Ние користиме cookies за да го направиме вашето искуство на нашиот вебсајт подобро.
Продолжи

ПРИРАЧНИК ЗА ПОПРАВКИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕРВИС

ERWIN ПОМАГА ЗА ПОПРАВКИ И НЕГА

Во Прирачникот за поправки се опишани чекорите за извршување на зафатите врз возилото и се документирани електричните приклучоци и поврзувањата на струјните кола. За зафатите се наведени соодветните алати и опрема.

Прирачникот на SEAT S.A. го има на интернет порталот erWin ( E lektronische R eparatur und W erkstatt In formation (електронски информации за поправка и работилница)). Овде можете удобно и бесплатно да ги прочитате саканите деловите од прирачникот за поединечни возила.

Процесирањето и пресметувањето се вршат директно преку интернет порталот.

 

Доколку имате дополнителни прашања обратете се по е-пошта на service-support(kwfat)seat(kwfdot)at